3 trin på vejen til en sammenhængende og tryg udslusning

3 afdelinger - 3 trin
  • Malthesminde Bo- og Uddannelsesstøtte har 3 afdelinger med i alt 14 pladser, der tilsammen udgør de 3 trin på vores udviklingstrappe. Alle pladserne er individuelle lejligheder med eget køkken og bad. De 3 afdelinger giver os mulighed for at lave et sammenhængende og trygt udslusningsforløb for vores beboere. Trin 1 (Gartnervænget) er for unge med behov for meget daglig støtte. Trin 2 (Malthesminde) er mere individuelt, og den unge får her en blanding af individuel støtte og tilbud om fælles aktiviteter . På trin 3 (Roskildevej) er den unge næsten selvstændig og får få støttetimer om ugen.

 

Tilsynet udtaler i december 2022 om Malthesminde:

  • Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at Malthesminde i høj grad understøtter borgernes parathed til og deltagelse i job, praktik eller uddannelse. Til grund for vurderingen ligger, at tilbuddet leverer en individuel, målrettet indsats med afsæt i borgernes ønsker og behov. Desuden opstilles isamarbejdet med borgerne realistiske mål, som der følges op på, ligesom tilbuddet yder daglig støtte til at deltage i f.eks. et praktikforløb. Desuden støtter tilbuddet borgerne i at opretholde en hensigtsmæssig dagsstruktur med henblik på at understøtte borgernes deltagelse i uddannelse og beskæftigelse, ligesom tilbuddet støtter borgerne i samarbejdet med jobcenter, praktik- og uddannelsessteder. Socialtilsynet vurderer desuden, at støtte til uddannelse og beskæftigelse og herigennem borgernes inklusion i samfundslivet er en stærk værdi i tilbuddet, og at indsatsen prioriteres højt.
  • Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at tilbuddet med afsæt i borgernes ønsker og behov støtter borgerne i at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt. Borgerne støttes i at blive mere selvstændige bl.a. igennem samtaler om afklaring af deres ønsker for deres ophold og deres fremtidige liv samt igennem træning af færdigheder i at varetage praktiske opgaver i deres bolig. Borgerne deltager i aktiviteter i det omgivende samfund, og samtidig understøtter tilbuddet, at borgerne involverer sig i sociale aktiviteter i tilbuddet. Desuden vurderer socialtilsynet, at tilbuddet støtter borgerne i at indgå i indbyrdes relationer samt i deres kontakt og relationer til pårørende og netværk. 
  • Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere samlet set besidder relevante faglige og relationelle kompetencer i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Til grund  for vurderingen ligger, at hovedparten af tilbuddets medarbejdere har relevante og formelt kompetencegivende grunduddannelser. Det indgår desuden i vurderingen, at borgerne oplever at blive mødt af kompetente medarbejdere og at ledelsen sikrer, at der sker løbende videndeling, faglig refleksion og kompetenceudvikling.

 

Tilsynet udtaler i december 2021 om Malthesminde:

  • Borgerne trives i tilbuddet og oplever en positiv udvikling
  • Medarbejderne brænder for deres arbejde og er fagligt dygtige og reflekterede
  • I er tydelige omkring tilbuddets formål, målsætning samt visitering og afgrænsning af målgruppen
  • I anvender relevante tilgange og metoder og skaber positive resultater
  • Tilbuddet er hensigtsmæssigt organiseret og har en kompetent ledelse, der er optaget af tilbuddets udvikling